English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Strategický politický výbor


Strategický politický výbor (SPV), ktorý bol vytvorený v rámci projektu SPES, má za úlohu prispieť do oblasti tele-assistenčných služieb v Strednej Európe prostredníctvom cezhraničnej spolupráce na najvyššej politickej úrovni, začatím dialógu na nadregionálnej úrovni a propagovaním inovatívneho vývoja medzi zúčastnenými regionálnymi partnermi. Takáto spolupráca vysoko postavených zástupcov zúčastnených regiónov má za cieľ prispieť ku lepšej spolupráci medzi zúčastnenými regiónmi v otázke aplikácie tele-asistencie na úrovni Strednej Európy.

 

Európska komisia stanovila cieľ priblížiť "Európsku oblasť e-Zdravotníctva" skrze cezhraničnú a regionálnu spoluprácu pomocou prijatia Akčného plánu e-Zdravotníctva:

 

"Na základe osvedčených postupov a skúseností z celej EÚ" sa očakáva uľahčenie prechodu smerom k Európskej oblasti e-Zdravotníctva a rozvoju spoločných prístupov k zdieľaným problémom. 


Spolupráca s medzinárodnými a regionálnymi partnermi môže viesť k inovatívnym a zdieľaným riešeniam v oblasti Asistovaného ambientného žitia, e-Zdravotníctva a telemedicíny, a tým prispieť k ich geografickej integrácii medzi zúčastnenými regiónmi. Členovia SPV podporujú vyššie uvedený akčný plán EÚ a participujú na otvorených stretnutiach organizovaných v rámci projektu SPES s inými regionálnymi orgánmi za účelom ich zapojenia do diskusie.


Čo možno očakávať od stretnutí SPV?

 

  • Informácie o bežiacom projekte SPES (OP Stredná Európa)
  • Zapojenie sa do cezhraničnej spolupráce a inovatívneho vývoja asistovaných technológií na stredoeurópskej úrovni
  • Prezentácie partnerov projektu SPES zamerané na bežiace pilotné testovania, výsledky a ukážky
  • Stredoeurópske stretnutia v oblasti e-Zdravotníctva, telemedicíny a asistovaného ambientného žitia.

 

SPV bol oficiálne ustanovený na prvom zasadnutí SPV 20. apríla 2012 vo Viedni (pozri video nižšie). K dispozícii na stiahnutie je taktiež správa zo stretnutia SPVu (v angličtine).


 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.