English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Partneri


Na projekte SPES sa podieľa 11 partnerov:

 

 

ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) as a lead partner is responsible for the coordination and overall management of the project.
2. Province of Ferrara represents local authority of Ferrara region and on the project level it is responsible for the political issues in domains of telemedicine and European eHealth.
3. Local Health Authority of Ferrara covers the administration of the six hospitals and three Health districts in Province of Ferrara and in the SPES project coordinates Italian pilot.
4. CUP2000 SPA represents a company from Emilia Romagna Region (near Ferrara region) that manages the network of e-care and e-health in this Italian region. This institution is responsible for technical issues in Ferrara pilot.
5. Vienna Social Fund manages social services for elderly people in City of Vienna. In SPES project this partner is responsible for organization and management of Austrian pilot.
6. University of Vienna is responsible for technical aspect of Austrian pilot and possible application of various data mining methods on collected historical data.
7. City of Košice represents Slovak local authority responsible for organization and management of Košice pilot, e.g. enrollment of patients, preparation of testing environment, training activities, etc.
8. Technical University of Košice covers technical side of Košice pilot through various supporting and training activities and participation on the whole platform development process.
9. Czech Technical University in Prague as technical partner of Brno pilot design and implement necessary methods for sensor management.
10. DEEP NGO has strong experiences with adaptation of ICT for disabled people and seniors and in the SPES project participates on management of Brno pilot within Brno local authority.
11. CETIC is Belgian software company which leads the development process and SPES platform integration.

 

ENEA (Talianska národna agentúra pre nové technológcie, energiu a udržateľný ekonomický vývoj) - je lídrom projektu, zodpovedný za koordináciu a celkový manažment projektu.

 

Kontakt: http://www.enea.it/
Gianluca Dagosta gianluca.dagosta(at)enea.it

 

 


 

 

 

Provincia Ferrara - predstavuje miestnu autoritu v rámci Ferrara regiónu. V projekte SPES je zodpovedný za politické pozadie projektu v oblastiach ako telemedicína a Európske e-Health.

 

Kontakt: http://www.provincia.fe.it/

Claudia Ziosi, claudia.ziosi(at)provincia.fe.it

 

 


 

 

 

Lokálna Zdravotnícka Autorita Ferrara - má na starosti riadenie šiestich nemocníc a troch zdravotných obvodov v provincii Ferrara. V projekte SPES je koordinátorom Talianského pilotného testovania.

 

Kontakt: http://www.ausl.fe.it/

Matias de la Calle, m.delacalle(at)ausl.fe.it

 

 


 

 

 

CUP2000 SPA - spoločnosť z Emilia Romagna Regiónu (blízko Ferrara regiónu), manažuje sieť e-starostlivosti a e-zdravotníctva v tomto Talianskom regióne. Spoločnosť je zodpovedná za technické otázky v Talianskom pilotnom testovaní.

 

Kontakt: http://www.cup2000.it/ 

Teresa Gallelli, teresa.gallellia(at)cup2000.it

 

 


 

 

 

Viedenský sociálny fond - spravuje sociálne služby pre starších obyvateľov vo Viedni. V SPES projekte je zodpovedný za organizáciu a manažment Rakúskeho pilotného testovania.

 

Kontakt: http://www.fsw.at/

Christine Petioky, christine.petioky(at)fsw.at

 

 


 

 

 

Viedenská Univerzita - je zodpovedný za technické riešenie Viedenského testovania.

 

Kontakt: http://par..univie.ac.at/

Prof. Brezany Peter, brezany(at)par.univie.ac.at

 

 


 

 

 

Mesto Košice - má na starosti organizáciu a manažment Košického pilotného testovania. Je zodpovedné napr. za výber pacientov, prípravu testovacieho prostredia a školiacích aktivít.

 

Kontakt: http://www.kosice.sk/

Petr Meluch, meluch@kosice.sk

 

 


 

 


 

 

Technická univerzita v Košiciach - zabezpečuje technickú stránku Košického testovania a takisto sa podieľa na vývoji systému.

 

Kontakt: http://www.tuke.sk/

Frantisek Babic, frantisek.babic(at)tuke.sk

 

 


 

 


 

 

Česká technická univerzita v Prahe - technický partner pilotného testovania v Brne. Je zodpovedný za návrh a implementáciu obslužných metód pre správu a používanie senzorov.

 

Kontakt: http://www.cvut.cz 

Olga Štěpánková, step(at)labe.felk.cvut.cz

 

 


 

 

 

DEEP NGO - táto nezisková organizácia má bohaté skúsenosti s adaptáciou IKT pre invalidných ľudí a seniorov. V projekte SPES má na starosti riadenie a manažment Brnenského testovania.

 

Kontakt: http://www.prodeep.cz/

Adéla Kolouchová, kolouchova(at)deep.cz

 

 


 

 

 

CETIC - predstavuje belgickú softvérovú spoločnosť, ktorá je povedrená vedením technologického vývoja a celkovej integrácie SPES systému.

 

Kontakt: http://www.cetic.be/

 

Ďalší partneri

 


Municipalita Brno (CZ)

Caritas Archdioceses of Vienna (AU)


 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.