English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Záverečná konferencia


Záverečná konferencia projektu SPES sa konala 16.mája 2014 s cieľom prezentovať dosiahnuté výsledky a získané skúsenosti počas implementácie projektu a realizácii jednotlivých pilotných testovacích aktivít.


Miestom konania konferencie bola “Vienna City Hall” s aktívnou podporou mesta Viedeň.

 

Konferenciu odštartovala prof. Oľga Štěpánková, ktorá privítala všetkých účastníkov. 

 

Partneri projektu privítali účastníkov v 6 jazykoch, ktorými hovoria jednotliví partneri: angličtina, taliančina, nemčina, slovenčina, čeština a francúzština.

 

Pán Lubor Jusko ako zástupca JTS prezentoval základné informácie o programe OP Stredná Európa. V rámci svojej prezentácie zdôraznil pozornosť EK, ktorú prostredníctvom svojím programov venuje demografickým zmenám v Európe. 

 

Pani Marianne Klicka, prezident Viedenského provinčného parlamentu, privítala účastníkov konferencie a vyjadrila záujem mesta Viedeň na realizácii podobných projektov, ktorých cieľom je pomáhať rôzne hendikepovaným ľuďom.

 

Pán Gianluca D’Agosta ako líder projektu a zástupca projektového partnera ENEA prezentoval účastníkom základné vízie projektu a príslušných aktivít. Takisto zdôraznil dosiahnuté výsledky a komplikácie, s ktorými sa konzorcium muselo vysporiadať počas realizácie projektu.

 

Pani A. Wanka z Katedry sociológie, Viedenská univerzita, ponúkla niekoľko odporúčaní a návrhov ako pristupovať k účastníkom takýchto projektov, najmä so zohľadnením ich špecifických potrieb.

 

Po prestávke, každý partner zodpovedný za implementáciu príslušného pilotného testovania (Matias de la Calle, Štefan Daňo, Štefan Vorálek a Christine Petioky) prezentoval realizované činnosti a dosiahnuté výsledky. Úspešnosť jednotlivých pilotov bola dokumentovaná prostredníctvom pozitívnej spätnej väzby od účastníkov. Táto sekcia bola ukončená predstavením propagačného videa.

 

Po obede, pán Gianluca D’Agosta prezentoval dosiahnuté výsledky v oblasti nadväzovania kontaktov s podobnými projektmi alebo iniciatívami vo svete. Na základe prieskumu konštatoval, že v niektorých prípadoch sa lokálne vlády snažia vysporiadať s problémom demografických zmien, ale častokrát ide o ojedinelé a nekoordinované aktivity. Ako jeden z hlavných problémov bola identifikovaná ochrana súkromia a osobných údajov, kde chýbajúca spoločná legislatíva na úrovni EÚ zabraňuje širšiemu nasadeniu vhodných technológií, pomocou ktorých bude možné napr. zdieľať informácie o pacientoch.

 

Pani Karin Kienzl-Plochberger sa v rámci svojej prezentácie venovala práve problému demografických zmien; výsledok predstavoval politický plán, ktorý by prispel k riešeniu tohto problému a získal mu pozornosť, akú si vyžaduje.

 

Po prestávke, projektoví partneri diskutovali s prítomnými politikmi z viacerých krajín o skúsenostiach s elektronickým zdravotníctvom a telemedicínou, aké sú v týchto prípadoch očakávania alebo aká budúcnosť tieto oblasti čaká v ich krajinách.

 

Konferenciu uzavreli pani Oľga Štěpánková a pán Peter Brezany krátkym zhrnutím, poďakovaním za účasť a prianím ďalšej spolupráce v budúcnosti.

 

Stiahnuť Program

 

Stiahnuť prezentáciu pilotu z Ferrary

 

Stiahnuť prezentáciu pilotu z Viedne

 

Stiahnuť prezentáciu pilotu z Košíc


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.